Ogólne Warunki Współpracy

Poniższe warunki określają zasady współpracy pomiędzy 123Gifts marka handlowa Asli a kontrahentami, zwanymi dalej Zamawiającymi, z którymi nie zostały zawarte odrębne pisemne umowy.

§ 1. Definicje
1.    Asli to marka handlowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Rodziewiczówny 36, Poznań 60-545, NIP 7772879214
2.    ZAMAWIAJĄCY– każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną do bycia stroną Umowy, zarejestrowana zgodnie z prawem polskim lub prawem innego państwa jako przedsiębiorca, będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, który składa Zamówienie z zakresu Oferty Handlowej Asli i chce zawrzeć Umowę z Asli na zakup Towaru, dla celów związanych z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Asli zastrzega, iż kieruje swoją Ofertę Handlową wyłącznie do podmiotów wykonujących profesjonalnie działalność agencji reklamowej (faktyczną działalność reklamową) i może nie zawrzeć Umowy z Klientem nie prowadzącym faktycznie takiej działalności;
3.    TOWAR -  różnego rodzaju przedmioty objęte ofertą katalogową oraz usługi we wskazanym zakresie, w szczególności znakowania upominków reklamowych stanowiące przedmiot działalności Asli.
4.    WZÓR TOWARU – przykładowy towar z Oferty Handlowej Asli dostarczany w jednej sztuce do Klienta na jego Zamówienie, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach dla Zamówienia Wzoru Towaru, dający Klientowi możliwość zapoznania się z jego właściwościami oraz jakością przed jego zakupem.
5.    OFERTA HANDLOWA – towary oferowane do sprzedaży i/lub dostawy przez Asli, w szczególności wskazane w katalogu Nature promo oraz na firmowej stronie internetowej www.asli.pl. Zawartość katalogów oraz strony internetowej nie stanowi oferty  handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
6.    ZAMÓWIENIE – w formie pisemnej wyłącznie pocztą elektroniczną złożone przez Klienta na towary  lub usługi z oferty Asli.W zamówieniu podać należy w szczególności: dane identyfikacyjne Klienta, dokładne określenie przedmiotu Zamówienia oraz dokładne informacje umożliwiające prawidłowe wykonanie usługi, w szczególności w zakresie znakowania towarów.
7.    PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA - oświadczenie Asli złożone w formie pisemnej pocztą elektroniczną, w którym następuje ostateczne potwierdzenie ilości zamówionego towaru, jego ceny oraz terminu realizacji, po którego wysłaniu niezwłocznie zostaje zawarta Umowa.
8.    UMOWA - ustalenie istotnych warunków sprzedaży lub dostawy pomiędzy Asli a Klientem, na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta oraz pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
9.    DZIEŃ ROBOCZY – oznacza dzień powszedni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


§ 2. Zamówienia
1.    Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej lub za pośrednictwem sklepu internetowego i obowiązują po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Asli. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.
2.    Składając zamówienie po raz pierwszy, Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć aktualne kopie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z KRS oraz dokument potwierdzający nadanie NIP i REGON oraz wypełniony Kwestionariusz księgowy (dostępny na stronie www.asli.pl w dziale DO POBRANIA). Ponadto Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Asli o wszelkich zmianach w powyższych dokumentach. Asli może wstrzymać się z realizacją Zamówienia i Umowy, gdy Zamawiający nie dostarczy wymaganych wyżej dokumentów.
3.    Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez osobę prawnie upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego z podaniem nazwy firmy, adresu , numeru telefonu oraz nazwiska osoby składającej zamówienie. Jeśli osoba składająca zamówienie nie widnieje w dokumentach rejestrowych, zobowiązana jest przesłać odrębne upoważnienie do reprezentowania Zamawiającego podpisane przez osobę wpisaną do KRS.
4.    Jeżeli w momencie składania zamówienia Zamawiający posiada przeterminowane zobowiązania finansowe w stosunku do Asli, Asli zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia do momentu uregulowania zaległych zobowiązań.
5.    Zamawiający może złożyć Zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego, do którego znajdują zastosowanie postanowienia „Asli - OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY” oraz postanowienia „Asli– Regulamin sklepu internetowego”.    

§ 3. Termin realizacji i dostawa
1.    Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Asli
2.    Termin realizacji może ulec zmianie w przypadku wystąpienia przeszkód siły wyższej, (m.in. klęski żywiołowe, itp.) które wystąpiły po przyjęciu zamówienia i których Asli nie mógł przewidzieć. Dotyczy to także przeszkód spowodowanych przez dostawców Asli. Asli zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego o zaistnieniu tego rodzaju przeszkód, jak też o ich ustąpieniu. Ewentualne roszczenia Zamawiającego za powstałe w wyniku zaistniałych przeszkód szkody są w takich przypadkach wykluczone.
3.    Ceny towarów ustalone są na bazie Asli.
4.    Koszt dostawy towaru pokrywa Zamawiający. W niektórych przypadkach, wynikających z indywidualnych ustaleń, Asli może pokryć koszt dostawy pod 1 adres na terytorium Polski.
5.    Jeżeli wysyłka towaru zostaje opóźniona na życzenie lub z winy Zamawiającego, to przechowanie towaru może odbywać się również na koszt i ryzyko Zamawiającego.
6.    Asli nie ponosi odpowiedzialności związanej z zaginięciem towaru, jego uszkodzeniem podczas transportu, a także za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki, które nastąpiły z winy przewoźnika.
7.    Asli nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieznacznych różnic w parametrach dostarczanych towarów.
8.    Zwrot zamówionego lub zakupionego towaru nie jest możliwy. W szczególnych przypadkach dyrekcja działu handlowego może wyrazić zgodę na zwrot towaru, co będzie się wiązało z pokryciem kosztów manipulacyjnych przez Zamawiającego. Wysokość kosztów manipulacyjnych zostanie potwierdzona przez Asli.§ 4. Ceny
1.    Wszystkie podawane przez Asli ceny, w tym ceny opracowania graficznego i znakowania, są cenami netto i obowiązują przy założeniu wydania Towaru z magazynu Asli magazyn – Marii Rodziewiczówny 36, 60-545 Poznań. Podane ceny nie obejmują: podatku od wartości dodanej (VAT), kosztów transportu i ubezpieczenia, cła oraz innych podatków i świadczeń publiczno-prawnych, wynikających z nabycia Towaru przez Zamawiającego i realizacji Umowy.
2.    Wszelkie ceny w Asli są wyrażone w złotych polskich, chyba że z zapisów Umowy lub cenników wynika inna waluta (w szczególności EURO).
3.    W przypadku gdy po złożeniu Zamówienia doszło do znacznego podniesienia kosztów wynikających w szczególności z podniesienia cen dostawców lub wahań kursów walut, Asli jest uprawiony do odstąpienia od Umowy zawartej z Zamawiającym w okresie 30 dni do dnia powzięcia wiadomości o wyżej wskazanej zmianie ceni rzeczywistych warunkach finansowych realizacji Zamówienia, chyba że strony Umowy porozumieją się co do nowych warunków cenowych realizacji Zamówienia. Przez znaczne podniesienie kosztów, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy rozumieć w szczególności sytuację, gdy cena Towaru i ew. jego dostarczenia określona w Umowie nie pokrywa kosztów Asli ponoszonych przez Asli w celu realizacji Umowy. Asli (w najszerszym dopuszczalnym zakresie) nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody Zamawiającego (w szczególności utracone korzyści i szkody pośrednie) wynikające z braku realizacji Zamówienia na pierwotnych warunkach.§ 5. Płatności
1.    Płatności dokonywane będą na podstawie faktury VAT wystawionej przez Asli po wydaniu Towaru Klientowi i płatne będą na warunkach określonych poniżej (o ile strony w Umowie wyraźnie nie określą innych warunków płatności):
a.    W przypadku trzech pierwszych Zamówień złożonych przez Klienta płatność dokonywana jest poprzez dokonanie przedpłaty.
b.    Przy czwartym Zamówieniu oraz dotychczasowych zakupach o wartości nie mniejszej niż 3000 zł netto przy zamówieniach w Polsce i 3000 EURO przy zamówieniach spoza Polski, możliwa jest płatność z odroczonym terminem; płatność następuje wówczas przelewem na wskazane konto bankowe Asli w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT. Jednocześnie Asli ustali Zamawiającemu wysokość limitu Zamówień z odroczonym terminem płatności; po przekroczeniu tego limitu Zamawiający winien dokonywać płatności jak w punkcie a. powyżej.

2.    W przypadku opóźnień w płatnościach Asli zastrzega sobie prawo do naliczenia ustawowych odsetek za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.
3.    Jeśli Zamawiający posiada nieuregulowane zobowiązania Asli ma prawo wstrzymać realizację zlecenia lub odmówić wydania towaru. Zakupiony towar pozostaje własnością 123roslinki do momentu uregulowania płatności przez Zamawiającego.
4.    W przypadku gdy Zamawiający rezygnuje z realizacji złożonego zamówienia, zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez 123roślinki w związku rozpoczęciem realizacji danego zamówienia.

5.  W przypadku wyboru faktury papierowej doliczamy 10 zł. Przy wyborze efaktury udzielamy rabatu w wysokości 10 zł.
§ 6. Gwarancja, reklamacje
1.    Asli gwarantuje jakość towarów i udziela gwarancji jakości towaru na okres 12 miesięcy licząc od dnia dostawy każdej partii towaru.
2.    Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia zamówionego Towaru i zgłoszenia reklamacji niezwłocznie po jego odbiorze, jednak nie później niż:
a.    w terminie dwóch dni roboczych pod względem ilościowym,
b.    w terminie czterech dni roboczych pod względem jakościowym,
3.    Ewentualne nieprawidłowości w części dostarczonego towaru nie upoważniają Zamawiającego do reklamowania całej dostawy.
4.    W przypadku stwierdzenia, że otrzymana przesyłka jest uszkodzona Zamawiający ma obowiązek sporządzenia protokołu podpisanego przez przewoźnika. Brak takiego protokołu pozbawia Zamawiającego prawa do składania reklamacji.
5.    Zamawiający ma obowiązek udostępnienia reklamowanego towaru Asli celem potwierdzenia wady.
6.    Partię reklamowanego Towaru Klient powinien odesłać wyłącznie po uzgodnieniu z Asli sposobu wysyłki i jej terminu. Wysyłka reklamowanej partii Towaru przez Klienta bez uprzedniego zgłoszenia reklamacji lub bez ustalenia sposobu i terminu wysyłki, uprawnia Asli do odmowy przyjęcia wysyłki lub obciążenia Zamawiającego kosztami wysyłki.
7.    Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia  reklamacji. Podstawą złożenia reklamacji jest przysłanie wypełnionego formularza zwrotu/reklamacji, dostępnego na stronie www.asli.pl  w zakładce DO POBRANIA (dostęp po zalogowaniu).
8.     Reklamacja nie zostanie uwzględniona, gdy:
a.    Towar został zmieniony (przerobiony) lub poddany obróbkom przez Zamawiającego lub przez osobę trzecią(np. grawer, nadruk, tłoczenie, naprawy, inne fizyczne ingerencje), chyba że w Towarze ujawnią się wady ukryte, zgłoszone w terminie określonym w punkcie 2;
b.    zgłoszono ją po upływie terminów określonych w punkcie 2;
c.    jakość Towaru jest zgodna z Wzorami Towarów dostępnymi w Asli w chwili składania zamówienia przez Zamawiającego;
d.    Zamawiający uszkodził Towar w ten sposób, że nieprawidłowo korzystał z Towaru w sposób niezgodny z jego właściwościami lub przeznaczaniem, w tym także nie przestrzegał instrukcji obsługi lub konserwacji, rozłożył Towar na części lub nadmiernie go obciążył lub gdy Zamawiający lub osoba trzecia fizycznie ingerowała w Towar niezgodnie z przeznaczaniem;
e.    Towar nie posiada wad, ale nie jest zgodny z oczekiwaniami Klienta, o których to oczekiwaniach Klient nie powiadomił Asli przy składaniu Zamówienia,
f.    Towar różni się nieznacznie kolorem, wyglądem, opakowaniem lub innymi cechami od pozostałych partii Towaru, a które to cechy nie wpływają ani na jakość ani na użyteczność Towaru.
9.    Reklamacje nie są uwzględniane jeśli dotyczą szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub w związku z opóźnieniem w odbiorze towaru przez Zamawiającego.
10.    Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenoszona jest na Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia towaru przed przekazaniem go osobie trzeciej. To samo dotyczy towaru przekazanego do znakowania przez osoby trzecie.
11.    Asli ponosi odpowiedzialność za realizację zamówienia wyłącznie w stosunku do Zamawiającego. Reklamacje wnoszone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.
12.    Asli może naprawić, bądź przyjąć jako zwrot, ewentualnie wymienić reklamowany towar, chyba że strony ustalą odpowiednie obniżenie ceny - w terminie 9 do 30 dni od dnia stwierdzenia przez Asli zasadności reklamacji i po zbadaniu istnienia zgłoszonych wad w siedzibie Asli. Sposób załatwienia danego zgłoszenia reklamacyjnego określa Asli.
13.    Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty na rzecz Asli za złożone zamówienie.
14.    Odpowiedzialność Asli z tytułu wad towaru obejmuje wyłącznie szkody będące skutkiem zawinionego zachowania Asli. Odpowiedzialnością Asli nie są objęte tzw. szkody następcze oraz utracone korzyści. Co więcej odpowiedzialność Asli zawsze ograniczona jest do zapłaconej przez Zamawiającego ceny netto reklamowanego towaru i/lub usługi. Wszelkie dalej idące roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego ulegają wyłączeniu.
15.    Jakiekolwiek roszczenia Zamawiającego wobec Asli z tytułu rękojmi są wyłączone.
16.    Asli nie ponosi odpowiedzialności za przydatność towaru do spodziewanego przez Zamawiającego celu, jeżeli Zamawiający nie sprecyzował na piśmie wszelkich warunków dotyczących towaru.
17.    Reklamowane towary będą przyjmowane wyłącznie z wypełnionym i podpisanym Formularzem Zwrotu / Reklamacji i pod warunkiem wcześniejszego, pisemnego (w tym poczta elektroniczna) uzgodnieniu tego faktu z handlowcem Asli, przez co należy rozumieć jednoznacznie wyrażone stanowisko handlowca Asli wyrażające zgodę na zwrot. W przypadku reklamacji towaru bez wypełnionego i podpisanego Formularza Zwrotu / Reklamacji oraz bez wskazanego powyżej uzgodnienia z handlowcem, Asli zastrzega sobie prawo odesłania towaru na koszt Zamawiającego
18.     Ograniczenia odpowiedzialności Asli określone w niniejszych Ogólnych Warunkach, w tym także wyłączenie odpowiedzialności Asli w stosunku do osób trzecich, obowiązują o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej –tj. w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.


§ 7. Zlecenie usługi znakowania towaru
1.    Zlecenie usługi znakowania towaru przyjmowane jest przez Dział Znakowania Asli wyłącznie w formie pisemnej lub przez Sklep internetowy.
2.    Składając zlecenie Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć plik roboczy z grafiką 1:1 w formacie .ai, .eps, .cdr z podaniem kolorów według wzornika PANTONE U (wzornik kolorów matowych). Tekst należy zamienić na krzywe. Dostarczenie pliku roboczego w formie niezgodnej z powyższymi wymaganiami wiąże się z dodatkowymi opłatami związanymi z adaptacją grafiki.
3.    Potwierdzenie przyjęcia zlecenia na znakowanie towaru i rozpoczęcie jego realizacji następuje w momencie otrzymania przez Zamawiającego pisemnego potwierdzenia zlecenia i wizualizacji znakowania do akceptacji.
4.    Wstępny termin realizacji określany jest przez Dział Znakowania Asli po pisemnej akceptacji wizualizacji znakowania przez Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji zlecenie nie zostanie zrealizowane.
5.    Potwierdzenie terminu realizacji przez Asli następuje po pisemnej akceptacji wzoru przez Zamawiającego. Akceptacja wzoru odbywa się na podstawie 1 egzemplarza produktu oznakowanego zgodnie z zatwierdzonym wizualizacją znakowania.
6.    Wzór do akceptacji wysyłany jest odpłatnie na koszt odbiorcy. Istnieje możliwość akceptacji wzoru na podstawie przesłanego drogą elektroniczną zdjęcia wzoru.
7.    Termin realizacji może ulec zmianie w następstwie wystąpienia przeszkód siły wyższej, niezależnych od Asli, związanych np. z przerwami w dostawie prądu, itp. Asli  zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego o zaistnieniu tego rodzaju przeszkód, jak też o ich ustąpieniu. Ewentualne roszczenia Zamawiającego za powstałe w wyniku zaistniałych przeszkód szkody są w takich przypadkach wykluczone.
8.    W wyniku procesów związanych ze znakowaniem jak również w związku z wadami ukrytymi towaru nieznaczna ilość towaru może ulec uszkodzeniu. W związku z tym Asli ma prawo dostarczyć do 3% mniej towaru pełnowartościowego w stosunku do zamówionej ilości. Koszty powstałe z tego tytułu pokrywa Zamawiający. Zamawiający zobowiązany jest uwzględnić możliwość zaistnienia powyższej sytuacji na etapie składania zlecenia na usługę znakowania towaru. W przypadku wymogu dostarczenia dokładnej ilości zamówionego towaru Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia dodatkowych kosztów z tym związanych. Asli zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować straty wynikające z uszkodzenia towaru na etapie znakowania.
9.    W zależności od podłoża i techniki znakowania Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia różnicy w kolorze pomiędzy ustalonym w zleceniu odcieniem skali PANTONE U, a faktycznym kolorem na przedmiocie stanowiącym realizację zamówienia, w zakresie +/- 1 odcień. Tolerancja wymiarów elementu znakowanego wynosi +/- 3%.
10.    Przy wznowieniu zlecenia Zamawiający zobowiązany jest pisemnie określić niezbędne parametry znakowania: wielkość, kolor, umiejscowienie.
11.    Asli nie ponosi odpowiedzialności za treść zleconą do oznakowania przez Zamawiającego. Asli nie ponosi odpowiedzialności związanej z ewentualnymi roszczeniami osób trzecich o odszkodowania za naruszenie ich praw. Wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw osób trzecich ponosi Zamawiający.
12.    W przypadku rezygnacji Zamawiającego ze złożonego zlecenia na znakowanie towaru, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Asli w związku z rozpoczęciem realizacji zlecenia.
13.    Asli nie wykonuje znakowania na towarach powierzonych jak również usługowego konfekcjonowania towarów powierzonych.


§ 8. Wzór towaru
1.    Asli sprzedaje Towary (przedmioty) takimi jakie są w materialnej rzeczywistości (w szczególności wszelkie zdjęcia i opisy itp. umieszczone w Ofercie Handlowej mają wyłącznie charakter poglądowy).
2.    W celu usunięcia wątpliwości co do właściwości Towaru Asli może udostępnić Klientowi Wzór Towaru na odpłatnych i warunkach określonych poniżej.
3.    Klient może dokonać zakupu Wzoru Towaru. Wzory Towaru obejmują Towary z katalogu Asli w ilości jednej sztuki z danego rodzaju Towaru. Ich dostarczenie odbywa się zgodnie z punktem 3 niniejszych Ogólnych Warunków
4.     Ze względu na specyficzny charakter Towaru ( ziemia,torf, kokos, ceramika) nie ma możliwości zwrotu zakupionych Wzorów Towaru.
5.    W przypadku zamówienia przez Zamawiającego Wzoru Towaru , po jego zaakceptowaniu, Zamawiający traci możliwość wszelkich roszczeń związanych z ewentualną niezgodnością z umową.

§ 9. Pozwolenie na eksport i import
Dostarczone przez Asli Towary są przeznaczone do użytku i wykorzystania w kraju dostawy wskazanym przez Klienta, z zastrzeżeniem postanowień punktu 6 niniejszych Ogólnych Warunków. Eksportowanie Towarów wskazanych w Umowie podlega zasadniczo przepisom eksportowym Rzeczpospolitej Polskiej, ewentualnie innego kraju dostawy uzgodnionego z Klientem lub wynikającego z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa. W szczególności Zamawiający jest zobowiązany samodzielnie zasięgnąć informacji o odpowiednich przepisach związanych z eksportem Towarów do krajów trzecich.


§ 10. Prawa autorskie

1.    W sytuacji, gdy do wykonania Umowy przez Asli konieczne jest wykorzystanie jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym w szczególności praw autorskich lub praw własności przemysłowej (np. znaku towarowego, wzoru użytkowego i in.),wizerunków lub praw wynikających z dóbr osobistych i in. –za przestrzeganie tych praw, zasady i kontrolę ich wykorzystania odpowiada wyłącznie Zamawiający, który przedmioty tych praw udostępnił w jakikolwiek sposób Asli w celu wykonania
2.    Asli nie korzysta z ww. praw inaczej jak w imieniu i na rzecz Zamawiającego w celu wykonania Umowy.
3.    Zamawiający oświadcza, że przysługują mu wszelkie niezbędne do wykonania Umowy prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej, które mają być wykorzystane przy realizacji Umowy. Na żądanie Asli Zamawiający wykaże, że posiada prawo do dysponowania prawami własności intelektualnej, które mają być wykorzystane przy realizacji umowy. W razie niewykazania tych praw przez Zamawiającego, Asli jest uprawniony do rozwiązania
4.    Umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym lub do odstąpienia do Umowy w terminie 30 dni do daty otrzymania wezwania przez Klienta, a Klient będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz Asli wydatków poniesionych do tego czasu w celu wykonania Umowy.
5.    Jeżeli na skutek realizacji Umowy przez Asli zostaną naruszone prawa osób trzecich, Klient na mocy niniejszej Umowy, zwalnia Asli od wszelkich roszczeń tych osób mogących wyniknąć z wykorzystania przy realizacji Umowy praw własności intelektualnej, przysługujących osobom trzecim, a ewentualna odpowiedzialność z tego tytułu obciąża wyłącznie Zamawiającego.
6.    W przypadku skierowania przez osoby trzecie roszczenia przeciwko Asli, Zamawiający zobowiązuje się do opłacenia obrony prawnej przez profesjonalnego prawnika, którego może także zatrudnić Asli, do aktywnego udziału w obronie przed roszczeniami (ewentualnie także w zakresie zawarcia ugody) oraz do niezwłocznego zaspokojenia prawomocnych roszczeń osób trzecich i zwolnienia Asli z odpowiedzialności wobec osób trzecich.

§ 11. Poufność
1.    Strony umowy są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie których weszły przy realizacji Umowy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji ogólnie dostępnych lub informacji, które muszą zostać przez stronę ujawnione na podstawie przepisów prawa na wniosek właściwego organu państwowego w zakresie jego kompetencji.
2.    Każda ze stron uprawniona jest do przekazywania informacji osobom, z którymi formalnie współpracuje, wyłącznie w celu, w czasie i w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.
3.     Zachowanie tajemnicy będzie przestrzegane przez strony także po zakończeniu obowiązywania Umowy, bez względu na przyczynę jej zakończenia.§ 12. Postanowienia końcowe. Wykładnia. Zmiany OWW

1.    Terminy używane w Umowie pisane dużymi literami należy rozumieć zgodnie z ich definicją w punkcie 1.Ogólnych Warunków.

2.    Umowę należy wykładać w zgodzie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w Polsce. W przypadkach wątpliwych Strony będą dokonywać takiej wykładni Umowy, która w najszerszym możliwym zakresie będzie zbliżać się do prawnego i gospodarczego sensu postanowienia lub jego części, wątpliwego prawnie lub niejasnego, dążąc do zapewnienia niezakłóconej i zgodnej z przepisami prawa realizacji Umowy. Przy wykładni rozstrzygające znacznie będzie mieć polska wersja językowa Ogólnych Warunków.

3.    W przypadku gdyby okazało się, że dla swej pełnej skuteczności prawnej jakiekolwiek postanowienie Umowy (w tym w szczególności niniejszych Ogólnych Warunków) wymagałoby zachowania szczególnej formy prawnej, Strony zobowiązują się do zawarcia odpowiednich umów uzupełniających lub podjęcia innych czynności prawnych, w takiej treści i formie, jakie okażą się konieczne, w taki sposób, aby łącząca strony Umowa oraz jej realizacja nie doznały uszczerbku.
4.    W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne w całości lub w części (tj. zakresie całego punktu Ogólnych Warunków, zdań, zdania, fragmentu zdania lub określonego zakresu znaczeniowego), strony będą zobowiązane pozostałymi postanowieniami Ogólnych Warunków w najszerszym dopuszczalnym zakresie; pozostałe postanowienia Ogólnych Warunków pozostają ważne i wykonalne. Jednocześnie Strony będą dążyć do takiej faktycznej współpracy lub –w szczególności, jeżeli okaże się to niezbędne –do zawarcia takiej umowy uzupełniającej lub podjęcia innych czynności prawnych, których treść i forma w maksymalnie możliwym zakresie będzie zbliżać się do prawnego i gospodarczego sensu postanowienia lub jego części, uznanego za nieważne, i w ten sposób zapewnić zgodną z przepisami prawa i niezakłóconą realizację Umowy lub uregulowania stosunków między stronami.
5.    Wszelkie zmiany, w tym uzupełnienia Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, określonej dla Zamówienia i Przyjęcia zamówienia, i powinny być zawarte przez umocowanych przedstawicieli stron.
6.    Niniejsze Ogólne Warunki stanowią integralną cześć Umowy zawartej pomiędzy stronami i wchodzą w życie w dniu zawarcia umowy i obowiązują do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, z zastrzeżeniem postanowień pozostających w mocy.
7.    Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji w sytuacji ewentualnych sporów mogących wyniknąć z Umowy.
8.     Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich ewentualnych sporów związanych z Umową jest wyłącznie prawo polskie, a sądem właściwym do rozpoznania sporu jest sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Asli.
9.    Ogólne Warunki i ich zmiany są publikowane i dostępne do pobrania na stronie internetowej www.asli.pl

10.    Ogólne Warunki i ich zmiany obowiązują po ich opublikowaniu na ww. stronie internetowej www.asli.pl od daty wskazanej w nagłówku Ogólnych Warunków i obejmują nowe  Zamówienia składane od tej daty.