Regulamin sklepu internetowego

§ 1.
1.    Sklep internetowy prowadzony jest przez 123gifts Bartosz Kalinowski z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Marii Rodziewiczówny 36, 60-545 Poznań, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu,  numer NIP 7772871214 (dalej Asli).
2.    Sklep internetowy (dalej Sklep) działa pod adresem www.asli.pl
3.    Sklep prowadzi sprzedaż towarów (dalej Towary) i usług znakowania (dalej Usługi) będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.asli.pl
4.    Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady sprzedaży w Sklepie.
5.    Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie do podmiotów wykonujących profesjonalnie działalność agencji reklamowej (faktyczną działalność reklamową).
6.    Sprzedaż prowadzona przez Sklep realizowana jest na podstawie niniejszego Regulaminu oraz w oparciu o „Asli - OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY” (dalej OWW).


§ 2.
1.    Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie jest dostęp do modułu Sklepu na stronie www.asli.pl po uprzedniej rejestracji. Rejestracja możliwa jest po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracji wraz z załączonymi dokumentami określonymi w OWW par.2 pkt2 i po aktywacji przez Asli. Asli zastrzega sobie prawo do odmowy aktywacji i/lub czasowego wyłączenia dostępu do modułu Sklepu na www.asli.pl
2.    Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w piątek, soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
3.    Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzymuje na podany adres e-mail automatyczne potwierdzenie złożenia zamówienia. Po złożeniu zamówienia następuje jego weryfikacja. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w całości, Asli informuje Zamawiającego o szczegółach i Zamawiający podejmuje decyzję o zmianie lub anulowaniu zamówienia.
4.    Po przyjęciu zamówienia do realizacji Zamawiający otrzymuje na adres e-mail potwierdzenie realizacji zamówienia przez Asli.
5.    W przypadku niedostępności części Towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, cofnięcie całości zamówienia).
6.    Asli zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji w przypadku niedostępności zamówionego towaru u dostawców lub z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu na stronie internetowej Sklepu z rzeczywistością.
7.    Zamawiającym może wycofać zamówienie na zasadach określonych w OWW.

§3.
1.    Ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i nie zawierają podatku VAT. Asli zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia złożenia zamówienia z wyłączeniem przypadków z par.2 pkt.6.
2.    Ceny towarów i usług nie zawierają kosztów dostawy.
3.    123roślinki wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT.
4.    Forma płatności zależy od warunków płatności ustalonych pomiędzy Zamawiającym a Asli.


§ 4.
1.    Koszty dostawy pokrywa Zamawiający.
2.    Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.
3.    Standardowy koszt dostawy (transport 1 paczki do 30kg do 1 miejsca w Polsce) zostanie doliczony do zamówienia, a następnie po zweryfikowaniu przez Asli zostanie potwierdzony lub zaktualizowany w potwierdzeniu realizacji zamówienia.
4.    W przypadku, gdy wartość towarów na zamówieniu (z wyłączeniem usług) wynosi co najmniej 5000 złotych netto , koszty dostawy ponosi Asli.
5.    Termin realizacji zamówienia, umieszczony w podsumowaniu zamówienia w Sklepie, jest prawdopodobnym terminem wysyłki towaru z Asli.

6.   W przypadku wyboru faktury papierowej doliczamy 10 zł. Przy wyborze efaktury udzielamy rabatu w wysokości 10 zł.


§ 5.
1.    Sklep zastrzega sobie prawo do:
a.    zmiany cen (w tym ceny transportu) oraz ilości Towarów w ofercie Sklepu,
b.    wycofania poszczególnych Towarów i Usług z oferty Sklepu,
c.    wprowadzania nowych Towarów i Usług do oferty Sklepu,
d.    przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży w Sklepie bądź wprowadzania w nich zmian.

2.    Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany obowiązują od chwili ich umieszczenia na stronie internetowej www.asli.pl
3.    Szczegółowe informacje na temat zmian Regulaminu będą zamieszczane każdorazowo na witrynie internetowej www.asli.pl

§ 6.
1.    Zamawiający wysyłając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz OWW i je akceptuje. Strony obowiązuje brzmienie Regulaminu i OWW z momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
2.    Wszelkie spory związane z działalnością Sklepu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w formie negocjacji. W razie niedojścia Stron do porozumienia wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Asli.
3.    Do umowy sprzedaży Towarów i Usług w Sklepie stosuje się prawo polskie. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.
4.    Zasady dotyczące gwarancji i reklamacji zostały określone w OWW.
5.    W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się także postanowienia OWW.
6.    Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady działalności Sklepu. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona Klientom w siedzibie Asli, ul Marii Rodziewiczówny 36, 60-545 Poznań raz na stronie internetowej www.asli.pl